Supermarket Perimeter - May 2020 - 56

T
W
ƚ
Đ
a
E
c
a
i
f

Build transparency
through traceability
Traceability and transparency are two ideas reshaping the
fresh food landscape. Why? It's all about trust. Consumers
want to be able to trust where their food comes from
and will switch brands for a product that provides more
ŝŶͲĚĞƉƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ1 - even if it costs more.
Trust and transparency go hand in hand. In fact, being
transparent is fundamental to building trust in a food
ďƌĂŶĚ͘ŶŝŵƉĂĐƞƵůϴϲйŽĨƐŚŽƉƉĞƌƐƐĂLJďƌĂŶĚƐƚŚĂƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚĞĂƐLJĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŐĂƌŶĞƌ
the most trust.1

Shoppers are looking for that level of transparency
in the meat case. When asked about the importance
of transparency for each product category, meat came
ŝŶƐĞĐŽŶĚ͕ǁŝƚŚϵϲйŽĨƐŚŽƉƉĞƌƐĨĞĞůŝŶŐƚŚĂƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ
is important to their meat buying decisions.Ϯ Consider
that fresh meat products bring in more dollars than
any other item at retail,3 and an opportunity arises for
ƌĞƚĂŝůĞƌƐ͗ĂƉŝƚĂůŝnjĞŽŶĐŽŶƐƵŵĞƌƐ͛ĚĞƐŝƌĞĨŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ
to build trust in the meat department.

T
w
Ɖ
ŝ
Ɖ
p
t
Ɖ
p

*
1
3

SP_May20.indb 56

5/5/2020 4:11:02 PM



Supermarket Perimeter - May 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Supermarket Perimeter - May 2020

Supermarket Perimeter - May 2020 - 1
Supermarket Perimeter - May 2020 - 1
Supermarket Perimeter - May 2020 - 2
Supermarket Perimeter - May 2020 - 3
Supermarket Perimeter - May 2020 - 4
Supermarket Perimeter - May 2020 - 5
Supermarket Perimeter - May 2020 - 6
Supermarket Perimeter - May 2020 - 7
Supermarket Perimeter - May 2020 - 8
Supermarket Perimeter - May 2020 - 9
Supermarket Perimeter - May 2020 - 10
Supermarket Perimeter - May 2020 - 11
Supermarket Perimeter - May 2020 - 12
Supermarket Perimeter - May 2020 - 13
Supermarket Perimeter - May 2020 - 14
Supermarket Perimeter - May 2020 - 15
Supermarket Perimeter - May 2020 - 16
Supermarket Perimeter - May 2020 - 17
Supermarket Perimeter - May 2020 - 18
Supermarket Perimeter - May 2020 - 19
Supermarket Perimeter - May 2020 - 20
Supermarket Perimeter - May 2020 - 21
Supermarket Perimeter - May 2020 - 22
Supermarket Perimeter - May 2020 - 23
Supermarket Perimeter - May 2020 - 24
Supermarket Perimeter - May 2020 - 25
Supermarket Perimeter - May 2020 - 26
Supermarket Perimeter - May 2020 - 27
Supermarket Perimeter - May 2020 - 28
Supermarket Perimeter - May 2020 - 29
Supermarket Perimeter - May 2020 - 30
Supermarket Perimeter - May 2020 - 31
Supermarket Perimeter - May 2020 - 32
Supermarket Perimeter - May 2020 - 33
Supermarket Perimeter - May 2020 - 34
Supermarket Perimeter - May 2020 - 35
Supermarket Perimeter - May 2020 - 36
Supermarket Perimeter - May 2020 - 37
Supermarket Perimeter - May 2020 - 38
Supermarket Perimeter - May 2020 - 39
Supermarket Perimeter - May 2020 - 40
Supermarket Perimeter - May 2020 - 41
Supermarket Perimeter - May 2020 - 42
Supermarket Perimeter - May 2020 - 43
Supermarket Perimeter - May 2020 - 44
Supermarket Perimeter - May 2020 - 45
Supermarket Perimeter - May 2020 - 46
Supermarket Perimeter - May 2020 - 47
Supermarket Perimeter - May 2020 - 48
Supermarket Perimeter - May 2020 - 49
Supermarket Perimeter - May 2020 - 50
Supermarket Perimeter - May 2020 - 51
Supermarket Perimeter - May 2020 - 52
Supermarket Perimeter - May 2020 - 53
Supermarket Perimeter - May 2020 - 54
Supermarket Perimeter - May 2020 - 55
Supermarket Perimeter - May 2020 - 56
Supermarket Perimeter - May 2020 - 57
Supermarket Perimeter - May 2020 - 58
Supermarket Perimeter - May 2020 - 59
Supermarket Perimeter - May 2020 - 60
Supermarket Perimeter - May 2020 - 61
Supermarket Perimeter - May 2020 - 62
Supermarket Perimeter - May 2020 - 63
Supermarket Perimeter - May 2020 - 64
Supermarket Perimeter - May 2020 - 65
Supermarket Perimeter - May 2020 - 66
Supermarket Perimeter - May 2020 - 67
Supermarket Perimeter - May 2020 - 68
Supermarket Perimeter - May 2020 - 69
Supermarket Perimeter - May 2020 - 70
Supermarket Perimeter - May 2020 - 71
Supermarket Perimeter - May 2020 - 72
Supermarket Perimeter - May 2020 - 73
Supermarket Perimeter - May 2020 - 74
Supermarket Perimeter - May 2020 - 75
Supermarket Perimeter - May 2020 - 76
Supermarket Perimeter - May 2020 - 77
Supermarket Perimeter - May 2020 - 78
Supermarket Perimeter - May 2020 - 79
Supermarket Perimeter - May 2020 - 80
Supermarket Perimeter - May 2020 - 81
Supermarket Perimeter - May 2020 - 82
Supermarket Perimeter - May 2020 - 83
Supermarket Perimeter - May 2020 - 84
Supermarket Perimeter - May 2020 - 85
Supermarket Perimeter - May 2020 - 86
Supermarket Perimeter - May 2020 - 87
Supermarket Perimeter - May 2020 - 88
Supermarket Perimeter - May 2020 - 89
Supermarket Perimeter - May 2020 - 90
Supermarket Perimeter - May 2020 - 91
Supermarket Perimeter - May 2020 - 92
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-february-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-january-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/-supermarket-perimeter-december-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-november-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-october-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-september-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-august-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_01_01
https://www.nxtbookmedia.com