Supermarket Perimeter - July 2020 - 29

‹

‹

‹

u

‹

c

o

n

i

ty

/…iÊÌi˜`i˜VÞʜvÊ>˜Êˆ“«ÀiÃȜ˜ÊVÀi>Ìi`ʈ˜Ê
the deli to influence opinion in the bakery

7…i˜ÊޜÕÀʺ	À>˜`»ÊˆÃÊÜÊÃÌÀœ˜}Ê̅>ÌʘiÜÊ«Àœ`ÕVÌÃÊ}iÌʏˆvÌÊjust because

Customer Acquisition Portal

TM

/…iÊ`iˆÊˆÃÊ̅iʜ˜ÞÊ̜ÕV…«œˆ˜ÌÊ̅>ÌÊV>˜ÊLiÊVœÃÌÊivviV̈Ûiʈ˜Ê
>VµÕˆÃˆÌˆœ˜Ê>˜`ʓ>ˆ˜Ìi˜>˜ViʜvÊVÕÃ̜“iÀÃ

Word of Mouth

m
m

/…ˆÃʈÃÊ̅iÊÃÌÀœ˜}iÃÌÊ«œÃÈLiÊ>`ÛiÀ̈Ãi“i˜ÌÊvœÀÊ̅iÊ`iˆ°
UÊ-iÀۈViÊVÀi>ÌiÃÊ̅iʓœÌˆÛ>̈œ˜ÊÜÊ̅>ÌÊVÕÃ̜“iÀÃÊÌ>ŽÊ>LœÕÌÊ
the product, service or brand spontaneously
UÊ*iœ«iÊÀiviÀʜ̅iÀÃÊLiV>ÕÃiÊ̅iÞÊÜ>˜ÌÊ̜ÊÅ>ÀiÊܓi̅ˆ˜}Ê̅iÞʏœÛi
UÊ-œVˆ>Ê“i`ˆ>ʓ>ÀŽï˜}Ê`i«i˜`ÃÊÕ«œ˜ÊܜÀ`‡œv‡“œÕ̅
UÊ
˜}>}ˆ˜}Ê܈̅ÊVÕÃ̜“iÀÃʈ˜Ê>ÊÀi>Ê̈“iÊVœ˜ÛiÀÃ>̈œ˜Ê“>˜˜iÀÊLÞÊ>œV>̈˜}ÊΈi`ÊÀiÜÕÀViÃ
®

engagement

Deli associates must be selected on the basis of their people/interpersonal skills.
UÊ/…iÊVœ˜ÃiµÕi˜Viʜvʺ>Ê}Ài>ÌÊVÕÃ̜“iÀÊiÝ«iÀˆi˜Vi»
UÊ/…iÊ}œ>ÊˆÃÊ̜ÊVÀi>ÌiÊ>˜Êemotionalʈ˜`ˆÛˆ`Õ>ˆâi`ÊiÝ«iÀˆi˜ViÊ-Ìܜ‡Ü>ÞÊi˜}>}i“i˜Ì®

Build a

Business Model

…/'/HI%Q+PE6TCFGOCTMURTQRGTV[QH/'/HI%Q+PE
rDG[QPFUOCTVFGNKEQO


http://beyondsmartdeli.com

Supermarket Perimeter - July 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Supermarket Perimeter - July 2020

Supermarket Perimeter - July 2020 - 1
Supermarket Perimeter - July 2020 - 1
Supermarket Perimeter - July 2020 - 2
Supermarket Perimeter - July 2020 - 3
Supermarket Perimeter - July 2020 - 4
Supermarket Perimeter - July 2020 - 5
Supermarket Perimeter - July 2020 - 6
Supermarket Perimeter - July 2020 - 7
Supermarket Perimeter - July 2020 - 8
Supermarket Perimeter - July 2020 - 9
Supermarket Perimeter - July 2020 - 10
Supermarket Perimeter - July 2020 - 11
Supermarket Perimeter - July 2020 - 12
Supermarket Perimeter - July 2020 - 13
Supermarket Perimeter - July 2020 - 14
Supermarket Perimeter - July 2020 - 15
Supermarket Perimeter - July 2020 - 16
Supermarket Perimeter - July 2020 - 17
Supermarket Perimeter - July 2020 - 18
Supermarket Perimeter - July 2020 - 19
Supermarket Perimeter - July 2020 - 20
Supermarket Perimeter - July 2020 - 21
Supermarket Perimeter - July 2020 - 22
Supermarket Perimeter - July 2020 - 23
Supermarket Perimeter - July 2020 - 24
Supermarket Perimeter - July 2020 - 25
Supermarket Perimeter - July 2020 - 26
Supermarket Perimeter - July 2020 - 27
Supermarket Perimeter - July 2020 - 28
Supermarket Perimeter - July 2020 - 29
Supermarket Perimeter - July 2020 - 30
Supermarket Perimeter - July 2020 - 31
Supermarket Perimeter - July 2020 - 32
Supermarket Perimeter - July 2020 - 33
Supermarket Perimeter - July 2020 - 34
Supermarket Perimeter - July 2020 - 35
Supermarket Perimeter - July 2020 - 36
Supermarket Perimeter - July 2020 - 37
Supermarket Perimeter - July 2020 - 38
Supermarket Perimeter - July 2020 - 39
Supermarket Perimeter - July 2020 - 40
Supermarket Perimeter - July 2020 - 41
Supermarket Perimeter - July 2020 - 42
Supermarket Perimeter - July 2020 - 43
Supermarket Perimeter - July 2020 - 44
Supermarket Perimeter - July 2020 - 45
Supermarket Perimeter - July 2020 - 46
Supermarket Perimeter - July 2020 - 47
Supermarket Perimeter - July 2020 - 48
Supermarket Perimeter - July 2020 - 49
Supermarket Perimeter - July 2020 - 50
Supermarket Perimeter - July 2020 - 51
Supermarket Perimeter - July 2020 - 52
Supermarket Perimeter - July 2020 - 53
Supermarket Perimeter - July 2020 - 54
Supermarket Perimeter - July 2020 - 55
Supermarket Perimeter - July 2020 - 56
Supermarket Perimeter - July 2020 - 57
Supermarket Perimeter - July 2020 - 58
Supermarket Perimeter - July 2020 - 59
Supermarket Perimeter - July 2020 - 60
Supermarket Perimeter - July 2020 - 61
Supermarket Perimeter - July 2020 - 62
Supermarket Perimeter - July 2020 - 63
Supermarket Perimeter - July 2020 - 64
Supermarket Perimeter - July 2020 - 65
Supermarket Perimeter - July 2020 - 66
Supermarket Perimeter - July 2020 - 67
Supermarket Perimeter - July 2020 - 68
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-september-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-august-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_01_01
https://www.nxtbookmedia.com