Supermarket Perimeter - December 2020 - 36

t A well-executed word-of-mouth campaign

®

Word of Mouth

/…ˆÃʈÃÊ̅iÊÃÌÀœ˜}iÃÌÊ«œÃÈLiÊ>`ÛiÀ̈Ãi“i˜ÌÊvœÀÊ̅iÊ`iˆ°
UÊ-iÀۈViÊVÀi>ÌiÃÊ̅iʓœÌˆÛ>̈œ˜ÊÜÊ̅>ÌÊVÕÃ̜“iÀÃÊÌ>ŽÊ>LœÕÌÊ
ÊÊÊÊÊÊÊ̅iÊ«Àœ`ÕVÌ]ÊÃiÀۈViʜÀÊLÀ>˜`Ê뜘Ì>˜iœÕÏÞ
UÊ-œVˆ>Ê“i`ˆ>ʓ>ÀŽï˜}Ê`i«i˜`ÃÊÕ«œ˜ÊܜÀ`‡œv‡“œÕ̅

engagement

WHAT
GOES
ALONG
TAGS
ALONG

P
PPP

Deli associates must be selected on the basis off
their people/interpersonal skills.
kiills.
˜
˜Ê>ÊÀi>‡Ìˆ“iÊ
UÊ
˜}>}ˆ˜}Ê܈̅ÊVÕÃ̜“iÀÃʈ˜Ê>ÊÀi>‡Ìˆ“iÊ
conversation to create an emotional
emotional
Ü
ܜ‡Ü>Þ
ˆ˜`ˆÛˆ`Õ>ˆâi`ÊiÝ«iÀˆi˜ViÊ-Ìܜ‡Ü>ÞÊ
i˜}>}i“i˜Ì®

The invitation is the foundation for
customer recruitment.

)TGGVKPI
It all starts here.

5CNGU(QTEG4GUGCTEJ5CNGUHQTEGEQO

…/'/HI%Q+PE6TCFGOCTMURTQRGTV[QH/'/HI%Q+PE
rDG[QPFUOCTVFGNKEQO
DG[QPFUOCTVFGNKEQO

B A G

BILLION

Y O U R

Chef Quality

SHARE OF THE

$150


Ài>ÌiÃÊ>ÊÃÌÀœ˜}iÀÊÀi>̈œ˜Ã…ˆ«ÊLiÌÜii˜Ê̅iÊVÕÃ̜“iÀÊ>˜`Ê̅iÊLÀ>˜`°
UÊn{¯ÊœvÊVÕÃ̜“iÀÃÊÃ>ÞÊ̅iÊiÝ«iÀˆi˜ViʈÃÊ>Ãʈ“«œÀÌ>˜ÌÊ>ÃÊ̅iÊ«Àœ`ÕVÌÃÊ>˜`Ê
services*
UÊ
Ài>ÌiÃÊ>Ê«>ÌvœÀ“ÊvœÀÊ>Ê
ÕÃ̜“iÀÊVµÕˆÃˆÌˆœ˜Ê*œÀÌ>Ò
̜“iÀÊVµÕˆÃˆÌˆœ˜Ê*œÀÌ>

" The Experience "

h
es

fr

turns your customer force into a sales
force

t The Experience increases

a
,QYLWDWLRQ

customer value optimization

t The most
lucrative social
strategies are
based on the
power of
connecting
face-toface

d
il
u
B


http://beyondsmartdeli.com

Supermarket Perimeter - December 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Supermarket Perimeter - December 2020

Supermarket Perimeter - December 2020 - 1
Supermarket Perimeter - December 2020 - 1
Supermarket Perimeter - December 2020 - 2
Supermarket Perimeter - December 2020 - 3
Supermarket Perimeter - December 2020 - 4
Supermarket Perimeter - December 2020 - 5
Supermarket Perimeter - December 2020 - 6
Supermarket Perimeter - December 2020 - 7
Supermarket Perimeter - December 2020 - 8
Supermarket Perimeter - December 2020 - 9
Supermarket Perimeter - December 2020 - 10
Supermarket Perimeter - December 2020 - 11
Supermarket Perimeter - December 2020 - 12
Supermarket Perimeter - December 2020 - 13
Supermarket Perimeter - December 2020 - 14
Supermarket Perimeter - December 2020 - 15
Supermarket Perimeter - December 2020 - 16
Supermarket Perimeter - December 2020 - 17
Supermarket Perimeter - December 2020 - 18
Supermarket Perimeter - December 2020 - 19
Supermarket Perimeter - December 2020 - 20
Supermarket Perimeter - December 2020 - 21
Supermarket Perimeter - December 2020 - 22
Supermarket Perimeter - December 2020 - 23
Supermarket Perimeter - December 2020 - 24
Supermarket Perimeter - December 2020 - 25
Supermarket Perimeter - December 2020 - 26
Supermarket Perimeter - December 2020 - 27
Supermarket Perimeter - December 2020 - 28
Supermarket Perimeter - December 2020 - 29
Supermarket Perimeter - December 2020 - 30
Supermarket Perimeter - December 2020 - 31
Supermarket Perimeter - December 2020 - 32
Supermarket Perimeter - December 2020 - 33
Supermarket Perimeter - December 2020 - 34
Supermarket Perimeter - December 2020 - 35
Supermarket Perimeter - December 2020 - 36
Supermarket Perimeter - December 2020 - 37
Supermarket Perimeter - December 2020 - 38
Supermarket Perimeter - December 2020 - 39
Supermarket Perimeter - December 2020 - 40
Supermarket Perimeter - December 2020 - 41
Supermarket Perimeter - December 2020 - 42
Supermarket Perimeter - December 2020 - 43
Supermarket Perimeter - December 2020 - 44
Supermarket Perimeter - December 2020 - 45
Supermarket Perimeter - December 2020 - 46
Supermarket Perimeter - December 2020 - 47
Supermarket Perimeter - December 2020 - 48
Supermarket Perimeter - December 2020 - 49
Supermarket Perimeter - December 2020 - 50
Supermarket Perimeter - December 2020 - 51
Supermarket Perimeter - December 2020 - 52
Supermarket Perimeter - December 2020 - 53
Supermarket Perimeter - December 2020 - 54
Supermarket Perimeter - December 2020 - 55
Supermarket Perimeter - December 2020 - 56
Supermarket Perimeter - December 2020 - 57
Supermarket Perimeter - December 2020 - 58
Supermarket Perimeter - December 2020 - 59
Supermarket Perimeter - December 2020 - 60
Supermarket Perimeter - December 2020 - 61
Supermarket Perimeter - December 2020 - 62
Supermarket Perimeter - December 2020 - 63
Supermarket Perimeter - December 2020 - 64
Supermarket Perimeter - December 2020 - 65
Supermarket Perimeter - December 2020 - 66
Supermarket Perimeter - December 2020 - 67
Supermarket Perimeter - December 2020 - 68
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-october-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-september-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-august-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-february-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-january-2023
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-december-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-november-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-october-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-september-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/-supermarket-perimeter-august-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-february-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-january-2022
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/-supermarket-perimeter-december-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-november-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-october-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-september-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-august-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-july-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-june-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-may-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-april-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/supermarket-perimeter-march-2021
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2021_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2020_01_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_12_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_11_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_10_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_09_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_08_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_07_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_06_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_05_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_04_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_03_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_02_01
https://digital.supermarketperimeter.com/sosland/sp/2019_01_01
https://www.nxtbookmedia.com